Maatschappij Linkerscheldeoever

Op 19 juni 1978 wordt in het federale parlement de wet-Chabert, die de verhoudingen en de samenwerking op de linker-Scheldeoever definitief regelt, goedgekeurd. Vijf jaar later, op 15 december 1982, wordt de Maatschappij Linkerscheldeoever opgericht. Deze twee gebeurtenissen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Begin jaren ’70 kende de haven van Antwerpen een gestadige groei. De haventrafiek nam in een hoog tempo toe en een uitbreiding van de opslag- en distributiefuncties alsook van industrieterreinen drong zich op. Maar waar naar toe?
Bij gebrek aan ontsluitingsmogelijkheden op de rechteroever kwam enkel de Wase linkeroever voor verdere expansie in aanmerking. Maar dat gebied behoorde niet tot de stad Antwerpen. Het grootste deel daarvan lag op Oost-Vlaams grondgebied. De aanhechting van de linker-Scheldeoever bij Antwerpen was voor de provincie Oost-Vlaanderen, het Waasland en de gemeente Beveren onbespreekbaar, ook al was iedereen er van overtuigd dat een uitbreiding van de haven van Antwerpen onontbeerlijk was om tot de top van de internationale zeehavens te blijven behoren.

Na langdurig overleg tussen alle betrokken partijen werden, rekening houdend zowel met het principe van de gemeentelijke autonomie als met een aantal feitelijke situaties, twee fundamentele beslissingen genomen:
- de maritieme ontwikkeling of het beheer en de exploitatie van de haven werd toevertrouwd aan het Gemeentelijke Havenbedrijf van de stad Antwerpen
- en het grond- en industriebeheer kwam toe aan een bijzondere maatschappij met deelname van de staat en de openbare instanties van beide oevers.

Op 19 juni 1978 werden deze basisprincipes bij wet – de zogenaamde wet-Chabert - goedgekeurd. Meer dan vier jaar na de goedkeuring en als rechtstreeks gevolg van deze wet, werd op 15 december 1982 de Maatschappij Linkerscheldeoever opgericht.


Oud-minister Jos Chabert, geestelijke vader van de beheerswet over het linker-Scheldeoevergebied.