Strategisch plan

Ter uitvoering van de Vlaamse regeerakkoorden van 1999 en 2004 wordt in elke Vlaamse zeehaven een strategisch plan opgemaakt dat de langetermijnvisie (tot 2030) voor de havenontwikkeling in beeld moet brengen.
Krachtlijnen van die strategische planprocessen zijn: zuinig gebruik van ruimte en milieu, duurzame mobiliteit, duidelijke en beleefbare grenzen tussen de haven en het buitengebied, en respect voor de aanwezigheid van belangrijke natuurwaarden in en rond de haven.

De Vlaamse Regering heeft de coördinatie van de opmaak van een strategisch plan voor de haven van Antwerpen opgedragen aan de gouverneurs van Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Beide gouverneurs hebben een intensief overlegproces gevoerd met een grote groep organisaties en overheden. De bedoeling van dat overlegproces was, om stapsgewijs te komen tot een zo ruim mogelijk draagvlak en een zo groot mogelijke lokale consensus. Dat hele proces moest worden onderbouwd met heel wat onderzoekswerk. Dat leidde in juni 2006 tot het Tussentijds strategisch plan haven van Antwerpen.

Nadat het plan-MER werd afgerond, werd hieruit een Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief geformuleerd. Dit heeft als basis gediend voor het opstellen van het uiteindelijke GRUP dat in april 2012 voorlopig werd vastgesteld.

De verdere geschiedenis van dit GRUP kan je lezen op de pagina van OHA, ontwikkeling havengebied Antwerpen