Openbaarheid van bestuur

De Maatschappij Linkerscheldeoever kan door natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen of groeperingen, bedrijven...gevraagd worden bepaalde documenten mee te delen.

Wie documenten opvraagt, moet hiervoor geen verantwoording geven of belang bij hebben, behalve wanneer informatie van persoonlijke aard, zoals evaluatieverslagen, wordt opgevraagd.

Wel is het zo dat via de openbaarheidsregelgeving enkel 'bestuursdocumenten' opgevraagd kunnen worden.

Loutere vragen om informatie vallen hier niet onder. In principe zijn alle documenten waarover een overheid beschikt, openbaar. Er gelden wel een aantal uitzonderingen, die de overheid mag inroepen om andere belangen te beschermen.

De Maatschappij Linkerscheldeoever volgt bij de beoordeling van de verzoeken tot openbaarheid het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

De Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied heeft op de zitting van woensdag 5 oktober 2011 het volgende beslist:

Art. 20.3 van het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 26.03.2004 stelt dat de overhandiging van een afschrift afhankelijk kan worden gemaakt van de betaling van een bedrag op basis van een redelijke kostprijs. Conform art. 6 van het BTW-wetboek dient op deze retributie geen BTW te worden aangerekend.

Hierover beslist de Raad:
- Gelet op de bepalingen uit het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004;
- Gelet op het feit dat in genoemd decreet de mogelijkheid voorzien is een retributie te koppelen aan het afleveren van een afschrift van opgevraagde bestuursdocumenten;
Beslist de Raad van Bestuur tot het bepalen van de retributievergoeding conform de volgende tarieven:
- Minder dan 20 kopieën A4 zwart/wit: gratis
- Vanaf 20 kopieën A4 zwart/wit: 0.10 euro/kopie
- Kopie A3 zwart/wit: 0.20 euro/kopie
- Kopie A4 kleur: 0.50 euro/kopie
- Kopie A3 kleur: 1 euro/kopie
- Digitale dragers: digitale drager dient te worden aangeleverd door de aanvrager – de informatie wordt gratis op de digitale drager geplaatst
Deze retributie is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon, die de aflevering van het afschrift vraagt. De documenten kunnen slechts na ontvangst van de betaling overhandigd worden.