Eindbeslissing voor inname restgronden linker-Scheldeoever genomen

Verspreid over de linker-Scheldeoever in de haven van Antwerpen liggen diverse braakliggende terreinen ('restgronden') die een industriële bestemming hebben en al ontsloten zijn, en grotendeels toegewezen aan bedrijven in de haven. In lijn met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen willen Port of Antwerp-Bruges en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) deze restgronden beschikbaar maken voor gebruik zodat de aanwezige bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen.

Omdat de Waaslandhaven overlapt met een Vogelrichtlijngebied, wordt een specifiek programma doorlopen om de inname van deze restgronden mogelijk te maken. Daarvoor hebben Port of Antwerp-Bruges en MLSO via een plan-Milieueffectenrapport (plan-MER) op strategisch niveau de nodige informatie verzameld om tot een onderbouwde beslissing te komen. Met een openbaar onderzoek werden alle belanghebbenden geïnformeerd over dit plan-MER en de geplande beslissing van Port of Antwerp-Bruges en MLSO, en was er inspraak mogelijk. Op basis van de resultaten van dat openbaar onderzoek en de adviezen van verschillende overheidsinstanties werden het finale MER en het natuurcompensatieplan opgesteld. De Vlaamse overheid keurde dat finale MER onlangs goed. De Vlaamse Regering heeft beslist dat de inname van de restgronden ingegeven is door een dwingende reden van groot openbaar belang. Vervolgens hebben Port of Antwerp-Bruges en MLSO een definitieve beslissing genomen over de uitvoering van het programma ‘inname restgronden’. De betrokken bedrijven op de linker-Scheldeoever kunnen dus vanaf heden opnieuw bij vergunningsaanvragen verwijzen naar het programma.

Inzage van de beslissing

Vanaf 2 november 2023 tot en met 31 december 2023 kan u de definitieve beslissing van Port of Antwerp-Bruges en MLSO inkijken.

Deze definitieve beslissing van Port of Antwerp-Bruges en MLSO, samen met het definitieve MER en het overwegingsdocument over het openbaar onderzoek, kunnen via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

Natuur in en rond de Waaslandhaven: het ecologisch infrastructuurnetwerk

Natuur

Het havengebied is een complex gebied. Door de ligging aan de Schelde en door de opgespoten terreinen is het havengebied ook de thuishaven van een groot aantal vogelsoorten, planten en andere dieren....

Lees meer…

Burenoverleg

Mobiliteit Milieu Economie

Het burenoverleg in de zone Ketenislaan - Molenweg - Geslecht -  Deurganckdok - Sint-Jansweg is momenteel het enige structurele burenoverleg voor bedrijven in de Waaslandhaven. Het is...

Lees meer…

Ecologische buffer Logistiek Park Waasland

Natuur

Op 20 september 2018 ondertekende Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) tezamen met meer dan 100 andere bedrijven de Green Deal bedrijven en biodiversiteit van de Vlaamse overheid. Voor MLSO...

Lees meer…

Naar boven