Publieke inspraak over het plan-MER voor inname van restgronden Linkerscheldeoever

19/09/2022 Communicatie

Verspreid over de linker-Scheldeoever in de haven van Antwerpen liggen nog diverse braakliggende terreinen ('restgronden'), die al ontsloten zijn en grotendeels toegewezen aan bedrijven in de haven. In lijn met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen willen Maatschappij Linkerscheldoever (MLSO) en Port of Antwerp-Bruges deze restgronden beschikbaar maken voor gebruik zodat de aanwezige bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen.

Omdat de Waaslandhaven overlapt met een Vogelrichtlijngebied, moet er daarvoor een programma worden doorlopen. MLSO en Port of Antwerp-Bruges zullen daarom via een plan-Milieueffectenrapport (plan-MER) op strategisch niveau de nodige informatie verzamelen om tot een onderbouwde beslissing te komen. Via dit plan-MER willen de organisaties ook alle belanghebbenden informeren.

In het plan-MER worden de mogelijke alternatieven onderzocht. Die worden ook onderworpen aan een milieutoets en de eventuele compenserende maatregelen zullen toegelicht worden. Op basis daarvan zullen MLSO en Port of Antwerp-Bruges later een ontwerpbeslissing nemen die samen met het plan-MER opnieuw deel zal uitmaken van een tweede inspraakronde. Nadien kunnen MLSO en Port of Antwerp-Bruges een definitieve beslissing nemen. Pas dan en rekening houdend met dit plan-MER, kunnen de betrokken bedrijven voor de realisatie van hun projecten een omgevingsvergunning aanvragen, met beschrijving van de milieueffecten voor elk project zoals voorzien in de wetgeving.

Inzage in de kennisgeving van het plan-MER van 19 september tot en met 18 oktober

Een eerste stap. in een procedure voor een plan-MER is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het programma en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dit programma in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden, samen met de mogelijke alternatieven.

De aanmelding van het MER wordt ter inzage gelegd, zodat geïnteresseerden vragen kunnen stellen en suggesties maken over het alternatievenonderzoek en de wijze waarop de milieueffecten worden onderzocht.

De kennisgevingsnota kan tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

Geïnteresseerden kunnen vragen stellen over de methodologie van het gedane onderzoek, suggesties maken over mogelijke alternatieven en aangeven welke milieueffecten onderzocht moeten worden en hoe dat het best kan gebeuren. U moet uw reactie uiterlijk op 18 oktober 2022 bezorgen. Dit kan bij voorkeur via e-mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier. U kan uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel, of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres:

Departement Omgeving
Team Mer
Plan-Mer Inname van restgronden Linkerscheldeoever (PL0286)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Ontdek Grenspark Groot Saeftinghe al lopend of wandelend

Communicatie

Op zondag 13 november is er opnieuw de Havenland Run & Walk. Verwacht je aan spectaculaire vergezichten, zelfs als je al deelnam aan de vorige edities! Na vier edities in en rond Kallo, zijn...

Lees meer…

File beu? Al eens aan P+R gedacht?

Mobiliteit Communicatie

Testte jij de nieuwe Park+Rides op Linkeroever, Luchtbal of Merksem al uit? Ze bieden niet alleen tijdens weekends of vrije tijd een oplossing voor heel wat fileleed. Ook voor woon-werkverkeer...

Lees meer…

Havenland - 1001 x verwonderlijk

Communicatie

Havenland: dat is het havengebied Antwerpen met de haar omliggende gemeenten op de linker- en de rechteroever van de Schelde. Door het uitbouwen van het educatieve en recreatieve aanbod wil Havenland...

Lees meer…

Naar boven