25.05.2018

Gegevensbescherming door Maatschappij Linkerscheldeoever – privacy policy en disclaimer

 

1.     Voor Maatschappij Linkerscheldeoever is het beschermen van de persoonlijke levenssfeer belangrijk

Maatschappij Linkerscheldeoever, oftewel MLSO, zal bijgevolg naar best vermogen de rechten en vrijheden van ‘betrokkenen’ vrijwaren wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, zowel op papier als in de digitale informatieomgeving. Wij passen daartoe de passende technische en organisatorische maatregelen toe en streven naar finaliteit, proportionaliteit en transparantie. We besteden hierbij bijzondere aandacht aan meer risicovolle verwerkingen van persoonsgegevens, zoals het uitwisselen van deze gegevens met andere actoren. De maatregelen worden regelmatig geëvalueerd.

We laten ons hierbij inspireren door het wetgevend kader, meer in het bijzonder door de General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel gekend als de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (EU) van 27 april 2016. Ook hebben we oog voor andere relevante wetgeving.

Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Maatschappij Linkerscheldeoever of haar werknemers worden verwerkt en voor alle verwerkingsdoelen die op haar van toepassing zijn. Van al onze ‘verwerkers’ vragen wij bovendien dezelfde naleving.

2.     Concreet streven we volgende doelstellingen na:

Maatschappij Linkerscheldeoever, als verwerkingsverantwoordelijke,

1.     Is transparant over de persoonsgegevens die het verwerkt en over het verwerkingsdoel naar de ‘betrokkenen’ toe. De gevoerde communicatie is eerlijk, eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk. Het transparantieprincipe is ook van toepassing wanneer de persoonsgegevens worden uitgewisseld.

2.     Heeft tot doel het grondbeleid voor het havengebied in het L.S.O.-gebied, het industrialisatiebeleid van de industriële zone gelegen binnen dit havengebied en het uitstippelen van het subregionale beleid inzake de verdere de ontwikkeling en fasering van het havengebied in het L.S.O.-gebied. MLSO verwerkt enkel de gegevens die relevant zijn voor het uitvoeren van haar taken, wat de rechtmatigheid van de verwerkingen aangeeft. Dit betekent immers en onder meer dat de verwerking in overeenstemming is met de wettelijke en statutaire doelen van Maatschappij Linkerscheldeoever.

3.     Verwerkt enkel identificatiegegevens of informatie die rechtstreeks verband houdt met deze taken van algemeen belang; gevoelige informatie verzamelen doet MLSO bijgevolg niet. MLSO verzamelt daarvoor e-mailadressen, naam en voornaam, geslacht, telefoonnummer, adresgegevens, bedrijfsgegevens en  jobfunctiegegevens. MLSO verwerkt in uitzonderlijke gevallen strafrechtelijke gegevens, waarbij de verwerking kadert in het beheren van bepaalde goederen in eigendom van MLSO. MLSO doet geen verwerking van persoonsgegevens die leiden tot automatische besluitvorming of tot profilering.

4.     In het licht van het uitvoeren van haar taken – en dus niet voor het gebruik voor commerciële doeleinden - is het aan MLSO toegestaan bepaalde gegevens door te geven aan andere actoren. Dit wordt telkens geëvalueerd bij het opstarten van een nieuw verwerkingsdoel, én de betrokkenen worden daaromtrent in de mate van het mogelijke steeds geïnformeerd. Tevens worden er bij het doorgeven van persoonsgegevens bepaalde garanties gevraagd. De bestuursorganen van MLSO worden geïnformeerd over persoonsgegevens wanneer dit nodig is om tot correcte besluitvorming te komen. Er worden geen gegevens uitgewisseld met landen buiten de EU.

5.     Neemt gegevens op in haar contactpersonenlijst, waaruit de betrokkenen steeds de schrapping kunnen vragen, of waaraan de betrokkenen steeds aanpassingen kunnen laten doen. Uiteraard sturen wij nooit spam en communiceren wij met de betrokkenen in functie van onze taken. De betrokkenen kunnen steeds melden wanneer zij geen berichten van MLSO meer wensen te ontvangen, behoudens in gevallen wanneer MLSO de betrokkenen dient te contacteren in functie van het uitoefenen van haar taken van algemeen belang of in functie van het uitvoeren van een overeenkomst. Wanneer er e-mail of andere berichten naar MLSO worden verzonden, kunnen deze bewaard worden.

6.     Verwerkt enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten en de eigen doeleinden voor gegevensverwerking. Wanneer er nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en operationele of informatieve mailings worden verstuurd, zal dit gebeuren om de gerechtvaardigde belangen van MLSO of zelfs een algemeen belang na te streven.

7.     Kijkt toe op de integriteit van de persoonsgegevens gedurende de ganse verwerkingscyclus.

8.     Bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is afgetoetst tegenover wettelijke verplichtingen (o.a. fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en aansprakelijkheden) en de rechten en vrijheden van de betrokkene.

9.     Voorkomt inbreuken die voortvloeien uit het verwerken van persoonsgegevens naar best vermogen. Wanneer een inbreuk plaatsvindt, wordt hierover gerapporteerd in lijn met de regelgeving ter zake.

10.  Is in staat om de geldende rechten van een betrokkene, zoals het recht op inzage, afschrift, overdracht, intrekken van toestemming, recht op correctie en eventueel ook schrapping uit te voeren. Maatschappij Linkerscheldeoever waakt hierbij over de eventuele beperkingen die op deze rechten van toepassing zijn. De betrokkenen kunnen bezwaar maken tegen de verwerking, indien MLSO zich baseert op gerechtvaardigde belangen. De DPO (zie hieronder) kan hiervoor gecontacteerd worden.

11.  Houdt een verwerkingsregister bij in digitale vorm en dit is opvraagbaar volgens de wettelijke bepalingen (i.e. door de Gegevensbeschermingsautoriteit). In dit register wordt de rechtvaardiging van de verwerking door MLSO aangetoond.

12.  Beheert de contractuele bepalingen met verwerkers, waarin onder meer de instructies die horen bij de verwerking worden opgelijst, alsook alle verplichtingen waaraan de verwerker moet voldoen in het kader van het naleven van wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen rond informatieveiligheid. Maatschappij Linkerscheldeoever voert actief toezicht uit op deze contractuele bepalingen.

13.  Zorgt voor duidelijke instructies en richtlijnen, in overeenstemming met de verantwoordelijkheden die medewerkers van Maatschappij Linkerscheldeoever ten aanzien van persoonsgegevens hebben, alsook (in beperkte mate) verantwoordelijkheden van verwerkers. Deze instructies worden via procedures, interne vergaderingen en handleidingen gecommuniceerd.

 

3.     Website

MLSO verzamelt bepaalde gegevens van de gebruikers van de website, o.a. door cookies of google analytics. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer of op het mobiel apparaat van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen, zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die de gebruiker bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, deze heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.

De gebruiker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden, door de browser zo in te stellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Door het gebruik van deze website aanvaarden de gebruikers bijgevolg deze gegevensverzameling. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens, noch worden deze identificeerbaar bijgehouden.

De verschillende pagina’s en toepassingen die door de gebruiker worden geraadpleegd op deze website hebben een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. MLSO werkt aan een nieuwe website, die tegen het najaar van 2018 beschikbaar zal zijn. MLSO geeft geen garanties wat betreft de actualiteit, correctheid of volledigheid van de website, aldus kan MLSO niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van haar website. Noch worden er door MLSO garanties gegeven over de websites waarnaar door onze website een link wordt gelegd. De inhoud van deze website is eigendom van MLSO.

 

4.     Verwerkingsverantwoordelijke en DPO

De Raad van Bestuur van MLSO stelde een DPO aan. De DPO zal de vragen van betrokkenen over het uitoefenen van rechten of over de privacy policy behandelen.

Deze kan gecontacteerd worden via privacy@maatschappijlso.be of via brief t.a.v. de DPO, Sint-Paulusplein 27, 9120 Kallo. U mag binnen de maand een antwoord verwachten, en er zal u in bepaalde gevallen een bewijs van identiteit gevraagd worden.

De DPO geeft advies over en kijkt toe op de verwerkingsprocessen van alle persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke blijft steeds Maatschappij Linkerscheldeoever zelf. MLSO staat in en is verantwoordelijk voor het nemen van de passende technische en organisatorische maatregelen.

5.     Gegevensbeschermingsautoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de op hem van toepassing zijnde verwerking betreffende persoonsgegevens een inbreuk maakt op de GDPR.

Voor België kan met terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het adres Drukperssstraat 35,  1000 Brussel.

 

Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

 

 

20.12.2019

Vlaamse regering zet licht op groen voor extra containercapaciteit in Antwerpen

Lees meer

19.12.2019

13 januari 2020: start werken N450 - hinder verwacht

Lees meer

29.11.2019

29/11 (19u) - 2/12 (5u) Asfalteringswerken Schoorhavenweg

Lees meer

25.11.2019

Halo #32 is er!

Lees meer

30.10.2019

Locomotieven kunnen voortaan tanken in Kallo

Lees meer

28.10.2019

Volgende lente en zomer genieten van bloemenweide op Logistiek Park Waasland

Lees meer

21.10.2019

De Bus verhuist naar nieuwe locatie bij Transport Roosens nv

Lees meer

04.10.2019

Neem jij al deel aan de Havenland Run & Walk op 2 en 3 november 2019?

Lees meer

03.10.2019

Laatste percelen Logistiek Park Waasland toegewezen

Lees meer

02.10.2019

3-5 oktober fasewissel Oosterweelwerken E34 (Waaslandhaven - Oost)

Lees meer

20.09.2019

Hoog bezoek in de Waaslandhaven

Lees meer

17.09.2019

Halo #31 valt een van de dagen in je brievenbus!

Lees meer

16.09.2019

500.000ste gebruiker Pendelbus Haven van Antwerpen gevierd in aanloop naar Week van de Mobiliteit

Lees meer

11.09.2019

Ontdek het Duurzaamheidsverslag 2019

Lees meer

30.08.2019

Fasewissels Oosterweelwerken E17 en E34

Lees meer

27.08.2019

Tijdelijke fietsersbrug E34 is operationeel

Lees meer

09.08.2019

Openbaar Onderzoek CP ECA loopt nog tot en met 17 augustus 2019

Lees meer

31.07.2019

Complex Waaslandhaven-Oost wordt volledig vernieuwd.

Lees meer

25.07.2019

Ontwerp een landmark voor de Waaslandhaven.

Lees meer

18.07.2019

Uitzonderlijk transport over de Ketenislaan op 25 juli vanaf 19 u.

Lees meer

26.06.2019

Werken Ketenislaan periode 2-5 juli 2019

Lees meer

19.06.2019

Oosterweelwerken: grondtransporten Canadastraat en plaatsing tijdelijke fietsbrug over E34

Lees meer

13.06.2019

Jaarverslag 2018 van MLSO: de Waaslandhaven blijft groeien!

Lees meer

07.06.2019

Openbaar Onderzoek CP ECA start op 8 juni 2019

Lees meer

27.05.2019

Halo #30 is gearriveerd!

Lees meer

10.05.2019

Werken Fabrieksstraat: hinder vanaf 13 mei 2019

Lees meer

28.03.2019

Nieuwe Raad van Bestuur aangesteld

Lees meer

15.03.2019

Stoomnet ECLUSE is officieel geopend

Lees meer

14.03.2019

Meer dan 1.000 vacatures in de aanbieding tijdens grensoverschrijdende jobbeurs

Lees meer

05.03.2019

Halo #29 is er!

Lees meer

27.02.2019

Werven Agentschap Wegen en Verkeer: ook impact op doorstroming in omgeving Waaslandhaven.

Lees meer

22.02.2019

Pendelbus haven van Antwerpen rondt kaap van 100.000 gebruikers

Lees meer

15.02.2019

GrensMatch: geef je job een internationaal tintje!

Lees meer

12.02.2019

Schrijf nu in voor het 24ste Waaslandhavenvoetbaltornooi!

Lees meer

08.02.2019

Oosterweelwerken Linkeroever en Zwijndrecht op E17 starten op 1 maart 2019

Lees meer

01.02.2019

Op zoek naar nieuwe medewerkers?

Lees meer

11.01.2019

Logistiek Park Waasland - fase West: laatste 5 percelen in bevraging

Lees meer

17.12.2018

Nieuwe tarieven concessies vanaf 1 januari 2019

Lees meer

03.12.2018

Halo#28 is er!

Lees meer

30.11.2018

Recente concessies vooral naar Wase bedrijven

Lees meer

29.11.2018

Scheepvaartgroep CMB wint tweede Sustainability Award

Lees meer

08.11.2018

Ontbijtsessie rond wijzigingen Belgisch vennootschapsrecht geslaagd!

Lees meer

28.09.2018

Stoomnetwerk ECLUSE wint de allereerste ‘Integration Award’ in Bilbao.

Lees meer

21.09.2018

Maatschappij Linkerscheldeoever ondertekent Green Deal bedrijven en biodiversiteit

Lees meer

17.09.2018

Duurzame mobiliteit – het begint bij onszelf.

Lees meer

05.09.2018

Nieuwsbrief Halo #27 is verschenen

Lees meer

23.08.2018

Havenland Run & Walk: Lopen en wandelen in het groen met de haven van Antwerpen als achtergrond

Lees meer

04.07.2018

Publieke raadpleging Complex Project ECA

Lees meer

14.06.2018

Forse groei Waaslandhaven - Persbericht

Lees meer

25.05.2018

Gegevensbescherming door Maatschappij Linkerscheldeoever – privacy policy en disclaimer

Lees meer

16.05.2018

VIERING 35 JAAR MLSO

Lees meer

23.04.2018

Nieuwsbrief Halo #26 is verschenen.

Lees meer

06.04.2018

"Relevanter dan ooit"

Lees meer

22.03.2018

Internationale havengemeenschap engageert zich in Antwerpen voor duurzame groei en ontwikkeling

Lees meer

18.12.2017

MLSO blaast 35 kaarsjes uit

Lees meer

07.12.2017

Ook DP World brengt duurzaamheidsverslag uit

Lees meer

22.09.2017

60.000 ton afval voortaan jaarlijks over het water naar installatie in Waaslandhaven

Lees meer

19.09.2017

Havenland, da's klasse(n)

Lees meer

07.08.2017

Heb jij Halo #24 al in je brievenbus gevonden?

Lees meer

07.07.2017

ContainerKathedraal komt thuis

Lees meer

07.07.2017

Duurzaam door de Waaslandhaven

Lees meer

16.06.2017

Waaslandhaven blijft groeien

Lees meer

24.05.2017

Winnaars wedstrijd Halo fietsen in stijl van en naar het werk

Lees meer

14.04.2017

Zie de haven door de ogen van een vlucht ganzen

Lees meer

31.03.2017

MLSO opent nieuwe vleugel kantoorgebouw

Lees meer

31.03.2017

Havenhelden gezocht!

Lees meer

31.03.2017

Werken winnaars kunstwedstrijd smukken kantoren MLSO op

Lees meer

20.03.2017

Deurganckdok nu klokje rond geopend tijds de week

Lees meer

16.03.2017

DP World breidt containerbehandelingsafdeling stevig uit

Lees meer

23.02.2017

Stoomproject Ecluse genomineerd voor Belfius Smart Awards

Lees meer

08.02.2017

Bouw fabriek Kebony van start

Lees meer

07.02.2017

Eerste buis voor stoomnetwerk Ecluse is gelegd!

Lees meer

06.02.2017

Wil je weten wat MLSO doet? Neem 2 minuten de tijd en bekijk onze sfeerfilm!

Lees meer

21.12.2016

Logistiek Park Waasland fase west blijft overeind na vernietiging deelGRUP 2014

Lees meer

16.12.2016

Kebony krijgt twee miljoen strategische transformatiesteun van Vlaamse regering

Lees meer

09.12.2016

Maak kennis met de alternatieven voor extra containercapaciteit in de haven, en geef uw mening

Lees meer

02.12.2016

Op fietstocht in Havenland? Stop zeker even aan de fototentoonstelling van ITC Rubis

Lees meer

30.11.2016

Duurzaamheidsverslag wint tweede keer best Belgian Sustainability Report!

Lees meer

28.11.2016

MLSO wordt lid van EGTS Linieland van Waas en Hulst

Lees meer

23.11.2016

Samen vergroenen we de haven en haar omgeving! Doe jij ook mee?

Lees meer

20.11.2016

Stoomnetwerk ECLUSE wint eerste Sustainability Award!

Lees meer

08.09.2016

4 nieuwe bedrijven op Logistiek Park Waasland

Lees meer

20.07.2016

20 bedrijven willen eerste Sustainability Award

Lees meer

18.07.2016

Saeftinghezone krijgt doorstart als complex project

Lees meer

08.07.2016

2de fase archeologisch onderzoek gestart

Lees meer

09.06.2016

+ 1.000 jobs erbij in de Waaslandhaven in 2015

Lees meer

06.06.2016

Havenland officieel gelanceerd

Lees meer

05.05.2016

Duurzaam van en naar het werk met Pendelbus haven van Antwerpen

Lees meer

28.01.2016

Bijna alle woningen Doel-centrum in handen MLSO

Lees meer

22.01.2016

MLSO mee op Oost-Vlaamse missie naar China

Lees meer

18.01.2016

Nieuwe sluis krijgt de naam Kieldrechtsluis

Lees meer

11.01.2016

Recordaantal gebruikers linkeroeverpendel in december 2015

Lees meer

18.12.2015

Tarieven concessies stijgen in 2016

Lees meer

18.12.2015

Peter Deckers nieuwe ondervoorzitter MLSO

Lees meer

18.12.2015

Rietaanplant Haasop afgerond

Lees meer

01.12.2015

Privé-beveiligingsfirma houdt voortaan toezicht in Doel

Lees meer

23.10.2015

3de duurzaamheidsverslag havengemeenschap gelanceerd

Lees meer

23.10.2015

Havengemeenschap steunt goed doel bij lancering DHV3

Lees meer

30.09.2015

Pendelbus: wat verandert er op 1 oktober?

Lees meer

25.09.2015

Volg het archeologisch onderzoek LPW op de voet

Lees meer

22.09.2015

Rotonde Haandorp klaar voor verkeersstromen Waaslandhaven

Lees meer

22.09.2015

MLSO start slopen eerste clusters gebouwen in Doel-centrum

Lees meer

11.09.2015

MLSO en GHA lanceren projectoproep duurzame havenwerktuigen

Lees meer

27.07.2015

Overlijden Gustaaf Deckers

Lees meer

24.07.2015

Windmolens rijzen op in de Waaslandhaven

Lees meer

24.07.2015

Rotonde Haandorp nadert afwerking

Lees meer

15.06.2015

Tewerkstelling blijft stijgen in de Waaslandhaven

Lees meer

07.05.2015

Raad van Bestuur MLSO geeft akkoord voor ontwikkelingszone Saeftinghe

Lees meer

13.04.2015

Arbeidsongeval op Euroports Terminal eist 3 doden

Lees meer

01.04.2015

1 aprilgrapmagazine Hola komt niet van MLSO!

Lees meer

25.03.2015

Havencentrum Lillo zoekt enthousiaste gidsen!

Lees meer

17.03.2015

Masterclasses bereiden leerlingen nog beter voor op job in de haven

Lees meer

23.01.2015

Pendelbus: wijziging vertrekuur Sint-Niklaas station vanaf maandag 26 januari

Lees meer

07.01.2015

Pendelproject linkeroeverpendel zet trouwste gebruiker in de bloemetjes

Lees meer

12.11.2014

Lerend netwerk energiemanagement: boost je bedrijf op een duurzame manier!

Lees meer

28.10.2014

Rotonde Haandorp krijgt vorm

Lees meer

14.10.2014

3M investeert 20 miljoen in innovatie en duurzaamheid

Lees meer

07.10.2014

ADPO en Ineos Phenol gaan logistiek samenwerken

Lees meer

19.09.2014

Car free day: deelnemende MLSO voegt daad bij het woord

Lees meer

16.07.2014

Antwerpse haven ziet groei zich verderzetten in halfjaarrapport

Lees meer

02.07.2014

Wind aan de Stroom bestelt eerste turbines voor windmolenpark op Linkerscheldeoever

Lees meer

26.06.2014

Football+ werking Waasland-Beveren genomineerd voor Pro League+ Awards

Lees meer

16.06.2014

Tewerkstelling in Waaslandhaven blijft stijgen

Lees meer

10.06.2014

MLSO op zoek naar groene energie uit stoom

Lees meer

10.06.2014

Tragisch ongeval op AET eist mensenleven

Lees meer

03.06.2014

Gyproc zuivert binnenlucht in klaslokaal basisschool Kallo

Lees meer

15.04.2014

10 miljoen steun voor warmtenetwerk in Waaslandhaven

Lees meer

11.04.2014

Jos Chabert, grondlegger MLSO, overleden

Lees meer

08.04.2014

Paashaas verrast gebruikers linkeroeverpendel

Lees meer

02.04.2014

Boudewijn Vlegels nieuwe voorzitter MLSO

Lees meer

06.03.2014

Staatssecretaris Verherstraete komt duurzame initiatieven Antwerpse haven bekijken

Lees meer

24.02.2014

Nieuw broedeiland voor lepelaars in Blokkersdijk

Lees meer

24.02.2014

Werken met sociale economie: kansen voor bedrijven!

Lees meer

21.02.2014

DP World bekroond voor 'Logistics Project of 2014'

Lees meer

20.02.2014

Stakeholdersoverleg duurzaamheid gemist? Bekijk hier de beelden!

Lees meer

10.02.2014

football+ project Waasland-Beveren nodigt thuislozen uit voor receptie en voetbalmatch

Lees meer

29.01.2014

Ook leefgebied voor rugstreeppad in natuurgebied Haasop

Lees meer

24.01.2014

Haven van Antwerpen behandelde 190,8 miljoen ton goederen in 2013

Lees meer

20.12.2013

Aanleg poelen in Haasop levert mooie beelden op

Lees meer

13.12.2013

Verrassende vondsten in archeologisch onderzoek Logistiek Park Waasland

Lees meer

06.12.2013

Ook zoden verhogen oppervlakte riet in klein rietveld Kallo

Lees meer

06.12.2013

Raad van State schorst GRUP afbakeningsgebied haven van Antwerpen

Lees meer

05.12.2013

Matten zorgen voor meer riet in klein rietveld Kallo

Lees meer

03.12.2013

Bilfinger ROB met bijna 1000 werknemers in de Waaslandhaven

Lees meer

03.12.2013

Havenbedrijf toetst markt voor nieuwe opportuniteit Deurganckdok

Lees meer

20.11.2013

Afbraak schoorstenen gascentrale Kallo uitgesteld tot maart 2014

Lees meer

18.11.2013

Grote betoncentrale in werfzone rotonde Haandorp

Lees meer

29.11.2012

Extra pendelbus vanuit Zwijndrecht richting Merksem

Lees meer

04.01.2012

'Linkeroeverpendel' in Portaal

Lees meer

29.12.2011

Haven van Antwerpen behandelt 186 miljoen ton goederen in 2011

Lees meer

23.11.2011

Bouw tweede zeesluis in Waaslandhaven gestart

Lees meer

29.09.2011

Antwerpse haven krijgt vanaf 2013 grootste on shore windmolenpark van België

Lees meer

19.09.2011

Antwerpse haven start bouw van grootste sluis ter wereld

Lees meer

07.09.2011

Groene Haven Antwerpen wordt partner voor windontwikkeling op Linkeroever

Lees meer

22.08.2011

Linkeroever jachtgebied voor vleermuizen

Lees meer

05.07.2011

Jaarverslag 2010

Lees meer

08.03.2011

Halo informeert de bevolking

Lees meer

03.01.2011

Antwerpse havennummers op gps

Lees meer

20.12.2010

Linkeroeverpendel blikt terug op succesvol eerste jaar

Lees meer

Archief