Stappenplannen

Eén procedure voor het toewijzen van concessies

Wanneer Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) een of meerdere percelen wenst te ontwikkelen, organiseert MLSO een bevraging. Na afloop van de termijn waarbinnen kandidaat-concessionarissen hun dossier kunnen indienen, worden de verschillende ontvangen dossiers aan de hand van de in de bevraging omschreven criteria beoordeeld en gerangschikt in een gunningsverslag. De Raad van Bestuur van MLSO neemt aan de hand van dat gunningsverslag een beslissing. Deze beslissing wordt meegedeeld aan de kandidaat-concessionarissen. 

Vervolgens starten de onderhandelingen met de kandidaat-concessionarissen wier dossier door de Raad van Bestuur goedgekeurd werd, met het oog op het afsluiten van de uiteindelijke concessie-overeenkomst. Ook nadien blijven we de verschillende concessies opvolgen.

Hoe bereidt u uw dossier het best voor?

Kandidaat-concessionarissen die in het kader van een bevraging een projectdossier wensen in te dienen, houden best vooraf rekening met een aantal administratieve stappen die voorafgaandelijk aan de eventuele toewijzing van een concessie moeten gebeuren. Om kandidaat-concessionarissen hierbij een basis leidraad te bieden, geven we hieronder de verschillende stappen aan die tijdens het proces doorlopen moeten worden. Deze lijst bevat de belangrijkste stappen, maar is geenszins volledig omdat dit kan verschillen per individueel project.

Kandidaat-concessionarissen informeren zich daarnaast dus best bij de gemeente waarin het betrokken perceel ligt of er nog andere toelatingen of kennisgevingen vereist zijn.


Haalbaarheidstoets van het project

Alvorens een projectdossier in te dienen in het kader van een bevraging, is het wenselijk dat kandidaat-concessionarissen de haalbaarheid van hun project aftoetsen bij de verschillende instanties die een advies moeten formuleren of een goedkeuring / toelating moeten verstrekken. Een dergelijke haalbaarheidstoets van het project geeft meteen een goeie inschatting van de slaagkansen achteraf en biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium bij te sturen, zodat een zo goed mogelijk projectdossier ingediend wordt. 

Opgelet: het gaat hier om een eerste voorafgaandelijk advies, een inschatting. Dit vervangt het uiteindelijke, formele advies of de officiële goedkeuring / toelating niet.

Lees meer…

Aanvraag bouwtoelating bij Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO)

De aanvraag bouwtoelating is enkel van toepassing voor bouwwerkzaamheden in het Logistiek Park Waasland.

Het is een overleg tussen MLSO, de bouwheer en de vergunningverlenende overheid. Hier worden de effectieve plannen besproken, voordat de uiteindelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning bij het omgevingsloket ingediend wordt. Door dit overleg, waarin eventuele bijsturing van de plannen gevraagd kan worden vooraleer de omgevingsvergunning aangevraagd wordt, voorkomen we dat de doorlooptijd om de omgevingsvergunning effectief te bekomen, verlengd wordt.

De bouwheer neemt hiervoor het initiatief. Wanneer het gaat om een volledige nieuwe concessie, of een uitbreiding van een bestaande concessie, kan dit aangevraagd worden nadat MLSO de toewijzing of uitbreiding goedkeurde. Ook wanneer het gaat om een wijziging op een bestaande concessie, vragen we om dergelijk overleg te organiseren. De aanvraag voor dit overleg kan rechtstreeks via de contactpersoon binnen MLSO die het betrokken concessiedossier opvolgt, per mail via info@mlso.be, of per brief gericht aan Maatschappij Linkerscheldeoever.

Lees meer…

Aanvraag omgevingsvergunning

Indien u een concessie heeft in het Logistiek Park Waasland, kunt u uw aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning indienen nadat het overleg 'bouwtoelating' heeft plaatsgevonden met MLSO en de vergunningverlenende overheid, en nadat u de eventuele bijsturingen doorvoerde.

Voor concessies in het Logistiek Park Waasland die reeds een bouwtoelating hebben en voor concessies die buiten het Logistiek Park Waasland liggen, dient u uw aanvraag in via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/. Afhankelijk van uw project zal uw aanvraag door de bevoegde vergunningverlenende overheid (gemeente, provincie of Vlaamse overheid) behandeld worden.

Op welke termijn u een beslissing over uw aanvraag ontvangt, hangt af van de complexiteit van uw project. Voor eenvoudige projecten krijgt u binnen de 60 dagen een antwoord (de zogenaamde 'vereenvoudigde procedure'). Als deze 'vereenvoudigde procedure' niet kan, omdat er bijvoorbeeld een openbaar onderzoek of een milieueffectenrapport nodig is, valt uw project onder de 'gewone procedure'. In dat geval mag u een beslissing verwachten tussen de 105 en 120 dagen. U houdt dan ook best rekening met deze termijnen in uw verdere projectplanning.

Lees meer…

Financiering

Wellicht schakelt u een of meerdere externe partijen in voor de financiering van uw project. Hou er rekening mee dat wanneer u een financiering afsluit met een externe partij, waarbij de op te richten opstallen in onderpand worden gegeven (hypotheek) of de eigendom worden van een derde partij (leasing), u hiervoor voorafgaandelijk goedkeuring van Maatschappij Linkerscheldeoever moet bekomen. U kunt uw aanvraag hiervoor ofwel rechtstreeks aan de contactpersoon die uw dossier opvolgt bezorgen, per mail via info@mlso.be of per brief gericht aan Maatschappij Linkerscheldeoever. Wij engageren ons om uw aanvraag maximaal een maand na ontvangst te beantwoorden.

Lees meer…

Startdatum ingebruikname concessie

De officiële ingebruikname is belangrijk in de evaluatie van uw benutting van de concessie. Daarom is het belangrijk dat u ons vooraf op de hoogte brengt van volgende mijlpalen:

  • datum ingebruikname van het toegewezen perceel (met andere woorden: wanneer starten de eerste werken);
  • aanvang funderingswerken;
  • voorlopige oplevering gebouwen op het terrein.

U kunt dit rechtstreeks melden aan de contactpersoon bij MLSO die uw project opvolgt, of door een brief te richten aan Maatschappij Linkerscheldeoever.

Lees meer…

Naar boven