Privacybeleid

1. Voor Maatschappij Linkerscheldeoever is het beschermen van de persoonlijke levenssfeer belangrijk

Maatschappij Linkerscheldeoever, oftewel MLSO, zal bijgevolg naar best vermogen de rechten en vrijheden van ‘betrokkenen’ vrijwaren wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, zowel op papier als in de digitale informatieomgeving. Wij passen daartoe de passende technische en organisatorische maatregelen toe en streven naar finaliteit, proportionaliteit en transparantie. We besteden hierbij bijzondere aandacht aan meer risicovolle verwerkingen van persoonsgegevens, zoals het uitwisselen van deze gegevens met andere actoren. De maatregelen worden regelmatig geëvalueerd.

We laten ons hierbij inspireren door het wetgevend kader, meer in het bijzonder door de General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel gekend als de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (EU) van 27 april 2016. Ook hebben we oog voor andere relevante wetgeving.
Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Maatschappij Linkerscheldeoever of haar werknemers worden verwerkt en voor alle verwerkingsdoelen die op haar van toepassing zijn. Van al onze ‘verwerkers’ vragen wij bovendien dezelfde naleving.

2. Concreet streven we volgende doelstellingen na:

Maatschappij Linkerscheldeoever, als verwerkingsverantwoordelijke

 1. Is transparant over de persoonsgegevens die het verwerkt en over het verwerkingsdoel naar de ‘betrokkenen’ toe. De gevoerde communicatie is eerlijk, eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk. Het transparantieprincipe is ook van toepassing wanneer de persoonsgegevens worden uitgewisseld. 
 2. Heeft tot doel het grondbeleid voor het havengebied in het L.S.O.-gebied, het industrialisatiebeleid van de industriële zone gelegen binnen dit havengebied en het uitstippelen van het subregionale beleid inzake de verdere de ontwikkeling en fasering van het havengebied in het L.S.O.-gebied. MLSO verwerkt enkel de gegevens die relevant zijn voor het uitvoeren van haar taken, wat de rechtmatigheid van de verwerkingen aangeeft. Dit betekent immers en onder meer dat de verwerking in overeenstemming is met de wettelijke en statutaire doelen van Maatschappij Linkerscheldeoever.
 3. Verwerkt enkel persoonsgegevens die rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk zijn voor deze taken van algemeen belang en de eigen doeleinden voor gegevensverwerking. Gevoelige informatie verzamelen doet MLSO bijgevolg niet. MLSO verzamelt e-mailadres, naam en voornaam, geslacht, telefoonnummer, adresgegevens, bedrijfsgegevens en jobfunctiegegevens. MLSO verwerkt in uitzonderlijke gevallen strafrechtelijke gegevens, waarbij de verwerking kadert in het beheren van bepaalde goederen in eigendom van MLSO. MLSO doet geen verwerking van persoonsgegevens die leiden tot automatische besluitvorming of tot profilering. 
 4. In het licht van het uitvoeren van haar taken – en dus niet voor het gebruik voor commerciële doeleinden - is het aan MLSO toegestaan bepaalde gegevens door te geven aan andere actoren. Dit wordt telkens geëvalueerd bij het opstarten van een nieuw verwerkingsdoel, én de betrokkenen worden daaromtrent in de mate van het mogelijke steeds geïnformeerd. Tevens worden er bij het doorgeven van persoonsgegevens bepaalde garanties gevraagd. De bestuursorganen van MLSO worden geïnformeerd over persoonsgegevens wanneer dit nodig is om tot correcte besluitvorming te komen. Er worden geen gegevens uitgewisseld met landen buiten de EU.
 5. Neemt gegevens op in haar contactpersonenlijst, waaruit de betrokkenen steeds de schrapping kunnen vragen, of waaraan de betrokkenen steeds aanpassingen kunnen laten doen. 
 6. Is in staat om de geldende rechten van een betrokkene, zoals het recht op inzage, afschrift, overdracht, intrekken van toestemming, recht op correctie en eventueel ook schrapping uit te voeren. Maatschappij Linkerscheldeoever waakt hierbij over de eventuele beperkingen die op deze rechten van toepassing zijn. De betrokkenen kunnen bezwaar maken tegen de verwerking, indien MLSO zich baseert op gerechtvaardigde belangen. De DPO (zie hieronder) kan hiervoor gecontacteerd worden.
 7. Wanneer er nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en operationele of informatieve mailings worden verstuurd, zal dit gebeuren om de gerechtvaardigde belangen van MLSO of zelfs een algemeen belang na te streven. Uiteraard sturen wij nooit spam en communiceren wij met de betrokkenen in functie van onze taken. De betrokkenen kunnen steeds melden wanneer zij geen berichten van MLSO meer wensen te ontvangen, behoudens in gevallen wanneer MLSO de betrokkenen dient te contacteren in functie van het uitoefenen van haar taken van algemeen belang of in functie van het uitvoeren van een overeenkomst. Wanneer er e-mail of andere berichten naar MLSO worden verzonden, kunnen deze bewaard worden.
 8. Kijkt toe op de integriteit van de persoonsgegevens gedurende de ganse verwerkingscyclus.
 9. Bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is afgetoetst tegenover wettelijke verplichtingen (o.a. fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en aansprakelijkheden) en de rechten en vrijheden van de betrokkene.
 10. Voorkomt inbreuken die voortvloeien uit het verwerken van persoonsgegevens naar best vermogen. Wanneer een inbreuk plaatsvindt, wordt hierover gerapporteerd in lijn met de regelgeving ter zake.
 11. Houdt een verwerkingsregister bij in digitale vorm en dit is opvraagbaar volgens de wettelijke bepalingen. In dit register wordt de rechtvaardiging van de verwerking door MLSO aangetoond.
 12. Beheert de contractuele bepalingen met verwerkers, waarin onder meer de instructies die horen bij de verwerking worden opgelijst, alsook alle verplichtingen waaraan de verwerker moet voldoen in het kader van het naleven van wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen rond informatieveiligheid. Maatschappij Linkerscheldeoever voert actief toezicht uit op deze contractuele bepalingen. 
 13. Zorgt voor duidelijke instructies en richtlijnen, in overeenstemming met de verantwoordelijkheden die medewerkers van Maatschappij Linkerscheldeoever ten aanzien van persoonsgegevens hebben. Deze instructies worden via procedures, interne vergaderingen en handleidingen gecommuniceerd.

3. Website

MLSO verzamelt bepaalde gegevens van de gebruikers van de website, o.a. door cookies of google analytics. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer of op het mobiel apparaat van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen, zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die de gebruiker bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, deze heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. 

De gebruiker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden, door de browser zo in te stellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Door het gebruik van deze website aanvaarden de gebruikers bijgevolg deze gegevensverzameling. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens, noch worden deze door MLSO identificeerbaar bijgehouden. 

De verschillende pagina’s en toepassingen die door de gebruiker worden geraadpleegd op deze website hebben een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. MLSO geeft geen garanties wat betreft de actualiteit, correctheid of volledigheid van de website, aldus kan MLSO niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van haar website. Noch worden er door MLSO garanties gegeven over de websites waarnaar door onze website een link wordt gelegd. De inhoud van deze website is eigendom van MLSO.

4. Verwerkingsverantwoordelijke en DPO

De Raad van Bestuur van MLSO stelde een DPO aan. De DPO zal de vragen van betrokkenen over het uitoefenen van rechten of over de privacy policy behandelen.

Deze DPO kan gecontacteerd worden via privacy@mlso.be of via brief t.a.v. de DPO, Sint-Paulusplein 27, 9120 Kallo. U mag binnen de maand een antwoord verwachten, en er zal u in bepaalde gevallen een bewijs van identiteit gevraagd worden. 

De DPO geeft advies over en kijkt toe op de verwerkingsprocessen van alle persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke blijft steeds Maatschappij Linkerscheldeoever zelf. MLSO staat in en is verantwoordelijk voor het nemen van de passende technische en organisatorische maatregelen.

Bezoekers van MLSO kunnen bij het betreden van het gebouw gefilmd worden omwille van veiligheidsredenen. De beelden worden overeenkomstig de principes in deze privacy policy behandeld.

5. Gegevensbeschermingsautoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de op hem van toepassing zijnde verwerking betreffende persoonsgegevens een inbreuk maakt op de GDPR.

Voor België kan men terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het adres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Deze tekst werd voor het laatst aangepast op 29 mei 2018.

Naar boven