MLSO investeert in duurzame toekomst Waaslandhaven

09/06/2022

De opeenvolgende uitdagingen waarmee de Waaslandhaven, en bij uitbreiding de hele haven van Antwerpen, in 2021 geconfronteerd werd, vroegen de nodige flexibiliteit en creativiteit. Dankzij deze inspanningen kon de haven opnieuw ten volle haar rol spelen als een van de grootste economische motoren van het land. Zo is er voor het elfde jaar op rij een record in de tewerkstellingscijfers in de Waaslandhaven en kenden de trafiekcijfers eveneens een beperkte groei. Verschillende duurzame projecten in en rond de Waaslandhaven kregen bovendien een extra duwtje in de rug door een aantal nieuwe partnerschappen die Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) het voorbije jaar afsloot.

Duurzame projecten en sterke partnerschappen

"MLSO gelooft in sterke partnerschappen om projecten te realiseren. Zo gingen we een samenwerking 'Duurzame Waaslandhaven' aan met Provincie Oost-Vlaanderen, traden we toe tot het Samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe en werden we gouden partner van #EenhartvoorWaas van Streekfonds Oost-Vlaanderen. De samenwerkingsovereenkomst met Provincie Oost-Vlaanderen heeft tot doel de Waaslandhaven nog duurzamer te bakenen de verbinding tussen de provincie en MLSO te intensifiëren. Met het Samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe bundelen 11 partners de krachten om samen te werken aan de ontwikkeling van natuur, haven en landbouw in de grensregio. En #EenhartvoorWaas ondersteunt dan weer Wase projecten die zich inzetten voor mensen en omgeving. Zo investeert MLSO op diverse vlakken in lokale projecten rond de Waaslandhaven" - Boudewijn Vlegels, voorzitter MLSO

MLSO bleef ook in 2021 de bedrijven prikkelen op het vlak van duurzaamheid en innovatie. Samen met Natuurpunt Waasland werd een plan uitgetekend voor zo'n 29 ha groen in en rond het Logistiek Park Waasland-fase West. De eerste delen werden ondertussen gerealiseerd, de andere zijn in volle voorbereiding. Alle zones samen zullen straks zorgen voor een groene, aangename en biodiverse omgeving voor iedereen die in of langs het Logistiek Park Waasland komt. In het Zwijndrechtse deel van de Waaslandhaven zijn sinds juni 2021 de eerste windturbines van Wind aan de Stroom actief. Ook de onderzoeken in het kader van Logigrid, het pilootproject van VIL en Flux50 dat zich toespitst op samenwerking tussen logistieke bedrijven op het vlak van energie, liepen verder en werden ondertussen afgerond. De conclusies worden later deze maand verwacht.

Elfde record op rij voor tewerkstelling

In 2021 waren 21.208 directe werknemers (uitgedrukt in vte) aan de slag in de Waaslandhaven. Een beperkte stijging (+0,8%) tegenover 2020. Dit cijfer omvat verschillende tendensen: zo steeg het aantal havenarbeiders met 410 vte, terwijl het aantal uitzendkrachten met 373 vte terugliep. In het Beverse deel van de Waaslandhaven - vooral logistieke tewerkstelling - groeide de tewerkstelling dan weer met 208 vte (+1,5% tegenover 2020), terwijl het Zwijndrechtse deel - vooral industriële tewerkstelling - voor het derde jaar op rij een daling kent (31 vte minder tegenover 2020). Mogelijk ligt de oorzaak hiervan bij een gebrek aan uitbreidingsinvesteringen gekoppeld aan een hogere operationele efficiëntie.

"Met het nieuwe industriële/logistieke terrein, De Bieshoek, dat binnen het complex project ECA voorzien wordt in het Zwijndrechtse deel van de Waaslandhaven, zal MLSO op termijn tegemoet kunnen komen aan de vele vragen naar nieuwe haventerreinen. Dat de interesse hiervoor groot is, bleek uit de resultaten van de marktconsultatie die in het najaar liep. Maar liefst 9 potentieel geïnteresseerde bedrijven gaven hun inzichten op een mogelijke invulling van het terrein." - Boudewijn Vlegels, voorzitter MLSO.

Atypisch groei-jaar voor de maritieme trafiek in de Waaslandhaven

In 2021 steeg de totale goederenoverslag in de haven van Antwerpen opnieuw met 3,8% tot 239,8 miljoen ton cargo. Ook de maritieme trafiek in de Waaslandhaven groeide opnieuw (+1,4%), maar deed het voor het eerst in jaren wat minder goed dan de haven in haar geheel. Het haperende containersegment bleek de opvallende en enige daler. Nochtans werden ook het afgelopen jaar veruit de meeste goederen in de Waaslandhaven via containers gelost en geladen. De containertrafiek op de linker-Scheldeoever nam maar liefst 73% van de totale containertrafiek van de haven van Antwerpen voor haar rekening. Vloeibaar massagoed kende dan weer een groei van 27,9%. 6.743 zeeschepen kwamen in 2021 aan, een stijging van 5% tegenover 2020. En meer dan de helft van het aantal zeeschepen dat de Waaslandhaven aandeed, bereikte via de Kallo- en Kieldrechtsluis de terminals achter de sluizen. Die ontvingen daarmee een historisch hoog aantal zeeschepen.

Stabiel financieel resultaat

MLSO realiseerde in 2021 een positief resultaat na belastingen van 8,4 miljoen euro. Vermits de inkomsten van MLSO bijna uitsluitend voortvloeien uit langlopende erfpachten en concessies, is er bij een crisis nauwelijks impact op het financieel resultaat. Dit resultaat zal voor 2.515.817,70 euro in de vorm van een dividend uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Het dividend werd opnieuw aangepast aan de consumptieprijsindex. Daarmee geeft het dividend over boekjaar 2021 een zelfde economisch nut aan de aandeelhouders als het dividend over boekjaar 2020.

Het volledige jaarverslag leest u hier.
Naar boven