Vlaamse Regering zet licht op groen voor extra containercapaciteit in Antwerpen


Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft de Vlaamse regering vandaag haar principiële goedkeuring gegeven voor het voorkeursbesluit.  Dat voorkeursbesluit voorziet in een bijkomende capaciteit voor ongeveer 7,1 miljoen containers in de haven van Antwerpen. De realisatie ervan zal gebeuren via inbreiding van bestaande dokken, aangevuld met de ontwikkeling van één zijde van een nieuw getijdendok waardoor nieuwe toekomstperspectieven ontstaan voor Doel.

CP ECA

Het project CP ECA is een complex project wat inhoudt dat er eerst een verkenningsfase en startbeslissing is dan een onderzoeksfase en voorkeursbesluit en dan de uitwerkingsfase en het projectbesluit. De Vlaamse regering heeft nu vandaag een voorkeursbesluit vastgelegd om bijkomende  capaciteit te creëren voor de behandeling van meer dan 7,1 miljoen containers in de Antwerpse Haven. Oorspronkelijk werden 8 alternatieven onderzocht, maar de vorige Vlaamse regering legde daar een negende alternatief naast, die op 17 mei 2019 bevestigd werd als voorkeursalternatief. Met de beslissing vandaag wordt de keuze definitief, en dat na het doorlopen van een openbaar onderzoek tussen 8 juni en 17 augustus 2019.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters: “Met de extra containercapaciteit neemt de Vlaamse regering de wissel op de toekomst. We zetten zo een nieuwe, belangrijke stap in de verdere groei van de haven van Antwerpen, de uitbreiding van de Antwerpse haven met een nieuw getijdendok is ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord.” 
“Daarbij hebben we ook oog voor zowel mobiliteit als leefbaarheid.  Zo nemen we onder meer maatregelen om de vooropgestelde modal split voor containervervoer te realiseren. Dit betreft 43% vrachtwagens, 15% spoorvervoer en 42% binnenvaart. Daarnaast worden er garanties geboden om te voldoen aan de Vlaamse doelstellingen inzake lucht en wordt er gezorgd dat het project de ambities inzake klimaat niet hypothekeert.”

Er wordt duidelijk gekozen voor de groei van de Antwerpse haven en Vlaamse economie met maximaal behoud van de open ruimte.

Zo wordt de extra containercapaciteit wordt grotendeels gerealiseerd door inbreiding binnen de bestaande dokken.
Er komt binnen de haven plaats voor 3,5 miljoen extra containers dankzij:

  • Een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis, naast de Noordzeeterminal (0,9 miljoen TEU)
  • De uitbouw langs het Waaslandkanaal, ten westen van de Kieldrechtsluis (1,7 miljoen TEU)
  • De uitbouw langs het Waaslandkanaal, ten oosten van de Kieldrechtsluis (0,9 miljoen TEU)

Aanvullend wordt er capaciteit gecreëerd voor nog eens 3,7 miljoen containers door een nieuw dok, dat in dit besluit enkel langs de zuidzijde ontwikkeld wordt.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Dit is een ambitieuze keuze voor de verdere groei van de haven van Antwerpen als een van de motoren van onze Vlaamse economie: we verstevigen hiermee de positie van de Haven van Antwerpen als 2de grootste haven in Europa. Daarnaast vrijwaren we maximaal de open ruimte  en voorzien we nog een toekomst voor Doel. Ook het aansnijden van bestaande natuur blijft beperkt ten aanzien van de alternatieven die een veel grotere impact zouden hebben. Bovendien komt er een natuurcompensatieplan voor de stukken natuur die wél aangesneden worden, en dit op gronden van de Vlaamse overheid.”  

Ook lokale mobiliteit is belangrijk. Er komen vooral extra investeringen in mobiliteitsmaatregelen in het Waasland om te vermijden dat de regio overbelast wordt. Zo wordt er een RUP gemaakt voor de verbinding tussen de E34 en de N70. Daarnaast zijn er werken gepland vanaf 2021 voor de westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven. Tot slot moet de hinterlandontsluiting van de extra containers vooral gebeuren via spoor en binnenvaart, en niet via vrachtwagens.

Het dossier gaat nu naar de Raad van State en komt dan terug naar de Vlaamse regering voor de definitieve vaststelling. Daarna kan de uitwerkingsfase starten, waarin het voorkeursalternatief verder wordt verfijnd. Uiteindelijk kan dit leiden tot één of meerdere projectbesluiten of omgevingsvergunningen.

MLSO ziet voordelen

Peter Van de Putte, directeur MLSO: “De vraag naar extra ruimte voor het behandelen van containers neemt almaar verder toe, we zitten immers bijna op de limiet – zoals voorspeld werd. Dat de Vlaamse Regering vandaag de keuze van de vorige Vlaamse Regering bevestigt, is daarom een goeie zaak. De combinatie van maximale inbreiding (door de ingebruikname van terreinen in de huidige haven) en uitbreiding met een nieuw getijdendok hier op de Linkerscheldeoever moet de behoefte aan containercapaciteit tot 2030 opvangen. Als MLSO zullen we de logistiek-industriële zones ontwikkelen. Samen met het Havenbedrijf Antwerpen en de Vlaamse Overheid bouwen we zo aan een mooie toekomst voor de Waaslandhaven als deel van de haven van Antwerpen én het Waasland.” 
Boudewijn Vlegels, voorzitter MLSO: “Het is goed dat de modal split voor containervervoer uitdrukkelijk opgenomen werd. De realisatie van een westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven is ook absoluut en dringend nodig. Samen met de werken in het kader van het Toekomstverbond (Oosterweelverbinding, aanpassing E34, Liefkenshoektunnel,…) moet die immers de huidige verkeersknoop rond de Waaslandhaven ontwarren.  We kunnen ons geen bijkomende verkeersstromen permitteren zonder dat deze maatregelen uitgevoerd worden. Zwaar verkeer uit de omliggende dorpskernen weren moet bovendien een topprioriteit zijn, vooral om de leefbaarheid in de omliggende gemeenten op te tillen. En ook dit vraagt bijkomende maatregelen.”


Meer uitleg over het complex project voor de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied van Antwerpen (CP ECA) vindt u op www.extracontainercapaciteitantwerpen.be

Gemeente Beveren organiseert onderzoek naar impact coronacrisis bij ondernemers - ook in de Waaslandhaven

Economie

Gemeente Beveren organiseert een bevraging onder haar ondernemers om de impact van de coronacrisis beter in kaart te brengen. Ook bedrijven in de Waaslandhaven worden expliciet uitgenodigd om...

Lees meer…

Logigrid

Economie Energie Duurzaamheid

Logistiek Park Waasland werd eind 2019 geselecteerd voor het proefproject Logigrid van VIL en Flux50. Logigrid onderzoekt hoe Smart Microgrids kunnen bijdragen tot de elektrificatie van de Vlaamse...

Lees meer…

Ecluse

Milieu Economie Energie Duurzaamheid

Stoomnetwerk ECLUSE is sinds maart 2019 operationeel in de Waaslandhaven. Het is het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen. ECLUSE is een samenwerking tussen...

Lees meer…

Naar boven