Aanvraag bouwtoelating bij Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO)

De aanvraag bouwtoelating is enkel van toepassing voor bouwwerkzaamheden in het Logistiek Park Waasland.

Het is een overleg tussen MLSO, de bouwheer en de vergunningverlenende overheid. Hier worden de effectieve plannen besproken, voordat de uiteindelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning bij het omgevingsloket ingediend wordt. Door dit overleg, waarin eventuele bijsturing van de plannen gevraagd kan worden vooraleer de omgevingsvergunning aangevraagd wordt, voorkomen we dat de doorlooptijd om de omgevingsvergunning effectief te bekomen, verlengd wordt.

De bouwheer neemt hiervoor het initiatief. Wanneer het gaat om een volledige nieuwe concessie, of een uitbreiding van een bestaande concessie, kan dit aangevraagd worden nadat MLSO de toewijzing of uitbreiding goedkeurde. Ook wanneer het gaat om een wijziging op een bestaande concessie, vragen we om dergelijk overleg te organiseren. De aanvraag voor dit overleg kan rechtstreeks via de contactpersoon binnen MLSO die het betrokken concessiedossier opvolgt, per mail via info@mlso.be, of per brief gericht aan Maatschappij Linkerscheldeoever.

Naar boven