Blijven inzetten op duurzame ontwikkeling Waaslandhaven

24/02/2021 Communicatie

Op 24 februari 2021 kwam de Raad van Bestuur van MLSO voor de 300ste keer bijeen. In de afgelopen 40 jaar is de Waaslandhaven ingrijpend geëvolueerd. Een uitgelezen moment om terug te blikken én om vooruit te kijken. Want de Waaslandhaven, als deel van de haven van Antwerpen, die blijft in beweging!

Sinds 1982 staat MLSO in voor het beheer en het grondbeheer van de Waaslandhaven. De oprichting van MLSO als intergemeentelijk samenwerkingsverband vloeide rechtstreeks voort uit de in 1978 gestemde wet-Chabert. In 1999 kwam er naast het grond- en industrialisatiebeleid nog een derde grote bevoegdheid bij: het subregionaal havenbeleid. Tijdens haar eerste werkingsjaren had MLSO geen eigen personeelsleden. De Raad van Bestuur deed voor de voorbereiding en uitvoering van haar beslissingen beroep op de medewerkers van Interwaas.
Het personeelsbestand van MLSO groeide samen met het aantal taken die ze moest uitvoeren. Na verloop van tijd drong een verhuis naar een ruimere locatie zich op. De voormalige pastorij van Kallo vormt sinds 2010 de uitvalsbasis, na een grondige renovatie. In 2016 werd het gebouw verder uitgebreid en voorzien van allerlei energiezuinige technieken. Vandaag telt MLSO 13 medewerkers.

"Vanaf 1991 werd de functie van gedelegeerd bestuurder ingevuld. Gustaaf Deckers, een van de founding fathers van Interwaas en MLSO, zou die rol tot in 2007 opnemen, zodat een vlotte opvolging van het uitbreidende takenpakket gegarandeerd kon worden. Vanaf dan kwam de dagelijkse leiding van MLSO in handen van een directeur. Wist je dat Daan Schalck, huidig CEO van North Sea Port, onze eerste directeur was? Hij werd in 2009 opgevolgd door Peter Van de Putte." - Els Jennen, juriste en adjunct-directeur MLSO.

Sinds 2008 wordt het secretariaat van de Raad van Bestuur waargenomen door specifiek daartoe aangeduide medewerkers. Paul Nelen, die eind 2018 met pensioen ging, vervulde deze rol tot en met juni 2016. Eerst als stafmedewerker, later als adjunct-directeur. Sinds 2016 is Els Jennen aangeduid als secretaris en na de pensionering van Paul Nelen werd zij als adjunct-directeur aangesteld.

15 december 1982 - oprichtingsvergadering (c) Interwaas

Van links naar rechts: Roger Van Roeyen (gemeentesecretaris Beveren), Hugo De Ruijter (stadssecretaris Antwerpen), Etienne De Rijck (Secretaris-Generaal Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap), Robert De Paepe (Secretaris-Generaal Ministerie van Openbare Werken, tekent voor de Belgische Staat), Mathilde Schroyens (burgemeester van Antwerpen), Marcel Van der Aa (burgemeester van Beveren), Karel Buyse (voorzitter Intercommunale Land van Waas), Adrien Van Roeyen (burgemeester van Zwijndrecht), Gustaaf Deckers (gedelegeerd bestuurder Intercommunale Land van Waas), Jacobus Van Oeckelen (gemeentesecretaris Zwijndrecht).

24 februari 2021 - 300ste Raad van Bestuur (c) MLSO

Eerste rij van links naar rechts: Miet Deckers, Ann Vermeulen, Marc Van de Vijver, Freddy Aerts
Tweede rij van links naar rechts: Boudewijn Vlegels, Jackie Joossen, Els Jennen (secretaris), Lieve Truyman
Derde rij van links naar rechts: Laura Staut, Guy Janssens, Jacques Vandermeiren
Vierde rij van links naar rechts: Peter Van de Putte (directeur), Danny Van Hove, André Van de Vyver, Kris Herremans
Verontschuldigd, niet op de foto: Koen Kennis

Inzetten op duurzaamheid en samenwerking

Op 3 september 2014 legde de Raad van Bestuur de visie en missie tot 2030 vast.

"Om de dagelijkse werking van MLSO af te stemmen op onze visie en missie werd een beleidsplan 2015-2030 uitgetekend, waarin strategische doelstellingen geformuleerd werden. Om deze strategische doelstellingen te realiseren, worden er jaarlijks concrete acties aan gekoppeld. Duurzaamheid en samenwerking met andere partners staan hierbij centraal." - Peter Van de Putte, directeur MLSO.

Denk maar aan Eclusehet eerste grootschalige industriële stoomnetwerk dat in maart 2019 gelanceerd werd op basis van de verbranding van afvalstoffen bij Indaver en SLECO. Of de windturbines van Wind aan de Stroom, waarvan er ondertussen al 21 in de Waaslandhaven staan en er concrete bouwplannen zijn voor nog 8 bijkomende turbines, o.a. bij DEME in Zwijndrecht. Samen met VIL, Flux50 en de bedrijven het Logistiek Park Waasland loopt er momenteel een pilootproject rond Logigrid, een 'local energy community' waarbij energieproductie en -noden tussen de verschillende bedrijven op het bedrijventerrein op elkaar afgestemd worden. En op dit bedrijventerrein zelf zet MLSO in op een duurzaam groen- en waterbeheer. Samen Aven Ackers en Interwaas wordt er onder andere hiervoor een bedrijventerreinmanagement op poten gezet.

Logistiek Park Waasland - lente 2020 (c) MLSO

Ontwikkeling met extra aandacht voor mobiliteit

Eén van de meest zichtbare taken van MLSO is het verlenen van erfpachten en, sinds 1989, concessies aan bedrijven met havengebonden activiteiten die zich in de Waaslandhaven vestigen. In totaal gaat het om zo'n 14 erfpachten, goed voor 2.402.740m2, en 48 concessies, goed voor 2.433.148m2. Maar ook op andere vlakken houdt MLSO de vinger aan de pols.

"2021 wordt het jaar waarin heel wat aandacht gaat naar mobiliteit en een vlotte ontsluiting van de Waaslandhaven: de procedure voor de aanleg van de noodzakelijke Westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven op de E34 loopt volop en zal er op termijn voor zorgen dat het sluipverkeer uit de polderdorpen zal verdwijnen. Ook het nieuwe op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost dat in het kader van de Oosterweelwerken momenteel gebouwd wordt, zal zijn bijdrage leveren aan een vlottere doorstroming. Vanuit MLSO volgen we deze projecten nauw op, steeds met de leefbaarheid van de omliggende dorpen en hun inwoners in het achterhoofd." - Boudewijn Vlegels, voorzitter MLSO.
"De haven is meer dan ooit in verandering en het is onze opdracht om daar zo goed mogelijk op in te spelen. De haven van Antwerpen is ook tijdens de COVID-crisis 100% operationeel gebleven en is klaar om veerkrachtig uit de crisis te komen. De onverminderde groei in containerbehandeling bevestigd de nood aan extra containercapaciteit. Deze extra capaciteit is de beste garantie voor onze blijvende rol als wereldspeler en is waardevol voor iedereen. Port of Antwerp en MLSO werken, samen met de Vlaamse Regering, haar administraties en een brede groep stakeholders, nauw samen om bij te dragen aan de snelle en duurzame realisatie ervan. Deze intensieve dialoog is cruciaal in de verdere ontwikkeling van haven en industrie." - Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen & ondervoorzitter MLSO.
"Naar aanleiding van deze 300ste Raad van Bestuur betuig ik graag mijn respect voor de oprichters van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Door hun verdienste werd de betrokkenheid van Beveren en het Waasland bij het hele havengebeuren institutioneel vastgelegd. Dankzij hun inzichten en initiatief dragen de Wase gemeenten niet enkel de lasten die de havenactiviteit onvermijdelijk met zich meebrengt, maar delen we ook in de lusten. En daar varen al onze inwoners wel bij." - Marc Van de Vijver, ondervoorzitter Interwaas en ondervoorzitter MLSO.

Voorzitters sinds 1982

  • 1982-1993: Marcel Van de Aa
  • 1993-1994: François Smet
  • 1994-2001: Paul Goossens
  • 2001-2005: François Smet
  • 2005-2013: Peter Deckers
  • 2013-2014: Bruno Stevenheydens
  • 2014 - ...: Boudewijn Vlegels

BAKEN - een landmark voor het Logistiek Park Waasland

Communicatie

Aan de rand van het Logistiek Park Waasland-fase West, op de grens tussen het havengebied en de polders, vind je sinds kort BAKEN. Dit kunstwerk van de hand van Niko Van Stichel en Lut Vandebos...

Lees meer…

Laatste oproep CrossRoads2 Sustainable Energy open

Energie Communicatie Duurzaamheid

De oproep richt zicht tot kmo's uit het Belgisch-Nederlands grensgebied die samen met een Nederlandse mkb een innovatief projectidee willen uitwerken om de CO2-uitstoot in de grensregio te...

Lees meer…

Havenland - 1001 x verwonderlijk

Communicatie

Havenland: dat is het havengebied Antwerpen met de haar omliggende gemeenten op de linker- en de rechteroever van de Schelde. Door het uitbouwen van het educatieve en recreatieve aanbod wil Havenland...

Lees meer…

Naar boven